Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.
Címlap Intézményeink
Intézményeink
Családok Átmeneti Otthona

E-mail Nyomtatás PDF

Bemutatás

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
Családok Átmeneti Otthona

7500 Nagyatád, József Attila u. 1.
Tel/fax: 82/450-022
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Vezetõ: Vass Lajosné

Családok Átmeneti Otthona, Nagyatád


Fizikai adottságok: Családi házas övezet, kertes családi ház

Ellátási terület: Országos hatókörű intézmény.

1. Az otthonba kerülés feltételei
Az otthon elsősorban a szervezettel ellátási szerződést kötött kistérségi települések  számára biztosít ellátást.
Az üresen maradó férőhelyekre fogad az intézmény más településekről is családokat.

Egyéb feltételek:

 • Az otthon igénybevétele önkéntes
 • Gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálat, illetőleg önkormányzat javaslata
 • Az otthon házirendjének elfogadása.
 • A reintegrációs programban való együttműködés vállalása.
 • Előtakarékosság vállalása a család anyagi lehetőségeinek függvényében
 • A 3 hét próbaidőt követően az otthon vezetése az érdekképviseleti fórum
 • véleményét figyelembe véve véglegesíti az otthonba való felvételt.

2. Az otthon célkitűzése

 • A gyermekek családjuktól történő elszakításának megakadályozása, a családok egyben tartásának biztosítása.
 • A családok társadalmi reintegrációjának elősegítése
 • A családok pszichoszociális képességeinek fejlesztése
 • A családok munkaerő-piaci helyzetének erősítése
 • A családok lakhatási problémáinak tartós rendezése
 • A családi kohézió erősítése

3. A célcsoport meghatározása

 • Átmeneti jelleggel lakhatási krízishelyzetbe került családok
 • Bántalmazott anyák és gyermekei
 • Volt állami gondozott gyermekes családok
 • Terhesség miatt válsághelyzetbe került várandós anyák
 • Fiatalkorú (16-18 éves ) anyák
 • Elemi csapás miatt otthontalanná vált családok
 • Válás után otthontalanná vált szülő gyermekkel

I. működési standardok

1. A gondozott családdal történő szerződéskötés

 • Az otthonba történő felvételkor az intézmény és a család között szerződés köttetik, amely tartalmazza:
 • Az otthon által biztosított ellátásokat és szolgáltatásokat.
 • Az ellátásért fizetendő térítési díjat.
 • A szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségeit.
 • Az otthon alapvető szabályait

2. A házirend

 • A házirend az alábbi alapvető szabályokat tartalmazza:
 • Az otthon belső életének rendje.
 • A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése.
 • A napirendből adódó feladatok.
 • A családok egymás közötti, és az otthon dolgozóival szemben tanúsítandó magatartása.
 • A családok külső kapcsolattartása, a látogatás, eltávozás rendje.
 • Az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása.
 • A házirendet az otthon vezetése az érdekképviseleti fórum véleményének egyetértésével hagyja jóvá.

3. Elhelyezési körülmények

 • A családok külön lakószobákban kerülnek elhelyezésre.
 • A személyes dolgok részére tárolási lehetőség.
 • Étkezési és főzési lehetőség  biztosítása
 • A közösségi együttlétre alkalmas helyiség.
 • Mosási és ruhaszárítási lehetőség.
 • 2 fürdőszoba, 5 db. WC.

4. Ellátások

 • A családok ellátásukról maguk gondoskodnak, az ételt maguk készítik el
 • Szükség esetén élelmiszerek, főzéshez alapanyagok biztosítása
 • A ruházat tisztításának biztosítása.
 • Szükség szerint ruhaneműk és higiéniai eszközök.
 • Ágynemű teljes körű biztosítása

5. Az otthon érdekképviseleti fóruma. (Belső önkormányzat)

 • Véleményezési és egyetértési jogot gyakorol az otthon működését érintő lényeges kérdésekben, így pl. a házirend elfogadásában (egyetértés).
 • Az otthon vezetése a döntéshozatalban a konszenzuson alapuló megoldásokat részesíti előnyben.

II. Szociális munka az otthonban

Célkitűzés

 • A családok önálló életviteli képességének erősítése
 • Az otthonból való kikerülés elősegítése

1. Gondozási szerződés. (Egyéni gondozási terv)

 • Az otthonba kerülést követően a családokkal közös helyzetértékelés készítése.
 • A rendelkezésre álló erőforrások tisztázása. (Saját, a rokonság, a társadalom és az otthon által biztosított)
 • Problémamegoldó stratégia kidolgozása, gondozási szerződés megkötése.

2. Egyéni esetkezelés

Célkitűzés:

 • A családok aktuális élethelyzetéhez igazodó szolgáltatások biztosításán keresztül a családok rokoni, társadalmi, intézményi kapcsolatainak helyreállítása, önálló életviteli képességük erősítése.
 • Az otthonból történő kikerülés, a lakhatási megoldás iránti motiváció folyamatos fenntartása

a./ Az esetkezelés területei:

 • A szükségleteikhez igazodó információs szolgáltatások.
 • Tanácsadások. (Életvezetési, szociális, gyermeknevelési, jogi, pszichológiai, orvosi, stb.)
 • Ügyintézések, Az érdekérvényesítés segítése, jogsegélyszolgálat.
 • Mentálhigiénés konzultáció, családterápia, egyéni pszichoterápia.

b./ Alternatívák kidolgozása az intézményből történő kikerülésre, a lakhatás hosszú távú megoldására:

 • Folyamatos munkakapcsolat a területi gyermekjóléti szolgálatokkal
 • Rendszeres jövedelem megszerzésének elősegítése
 • Kapcsolatfelvétel a tágabb család körében
 • Gazdálkodási terv készítése a kikerülés utáni időszakra vonatkoztatva
 • Albérleti lehetőségek felkutatása
 • Önkormányzati lakáslehetőségek feltárása, lakáspályázatokon való részvétel

3. A gyermekek gondozása, fejlesztése

Célkitűzés:
- A gyermekek biztonságérzetének megerősítése.
- Képességeik fejlesztése.
- A családi kapcsolatok erősítése.
- A gyermeknevelés segítése.
- Serdülőkori devianciák megelőzése


4. Egyéni gondozási terv készítése

 • Egyéni fejlesztő foglalkozások, kreativitás, önismeret fejlesztése, korrepetálások, családi programok, játszóház.
 • A családok mozgásszabadságának biztosítása (A gyermek ellátásában való részvétel, gyermekfelügyelet).
 • Nevelési kérdések tisztázása, a gyermek egészségügyi ellátását érintő kérdések megbeszélése.
 • "Nyitott ház" program keretében a településen élő fiatalokkal közös programok szervezése

5. Pénzügyi válságkezelő program

 • Pénzügyi, háztartásvezetési ismeretek.
 • Előtakarékossági betétszámla nyitása.

6 Szociális csoportmunka

Célkitűzés:
Az új kapcsolatok kialakításának elősegítése, személyközi konfliktusok oldása, önismeret, személyiség és képességfejlesztés.

 • Az otthon életével kapcsolatos konfliktus kezelő csoport folyamatos működtetése.
 • Saját élményű tréningcsoport.

III. A családok foglalkoztatásának, képzésének elősegítése

1. A munka világával való kapcsolat fejlesztése

Célkitűzés:

Önálló kereset biztosítása.

 • Munkahelyi elhelyezkedést elősegítő foglalkozások.(Önéletrajz, megjelenés, kommunikáció, álláskeresési technikák, stb.)
 • Munkaügyi központtal való együttműködések.
 • Átképzésben való részvétel.

2. A folyamatos belső foglalkoztatás biztosítása

 • Az otthonon belüli, az otthon életéhez szervesen kapcsolódó rendszeres elfoglaltság biztosítása.
 • Speciális jártasságok megszerzésének elősegítése. (Pl. számítógép használat, varrótanfolyam)

IV. Külső intézményi kapcsolatok

a./ Gyermekjóléti szolgálatok:
Javaslatukra történik az otthonba való bekerülés. A befogadásról az otthon értesíti a család lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot.

b./ Családsegítő szolgálatok:
A család lakóhelye szerinti családsegítő szolgálat közreműködik az otthonból való kikerülés elősegítésében, a lakhatási feltételek megteremtésében.

c./ A családok lakóhelye szerinti önkormányzatok:
A családok befogadásáról történő tájékoztatásuk, helyzetük rendezésében való együttműködések.

d./ Mindazon állami és civil szervezetek, amelyek ellátásokat, szolgáltatásokat tudnak biztosítani.

V. Szakmai létszámok és képesítések

szakmai létszám szakmai képesítés

1 fő vezető szociális munkás
2 fő családgondozó általános szociális munkás, szociálpedagógus
1 fő szakgondozó csecsemő- és kisgyermekgondozó

1 fő ügyvéd heti 5 óra1 fő pszichológus heti 15 óra

Módosítás: ( 2009. november 12. csütörtök, 15:16 )
 

Nyitott Kapu Hajléktalanok Gondozási Központja

E-mail Nyomtatás PDF

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Nyitott kapu Hajléktalan gondozási központja

Címe:

Kaposvár, Kanizsai u. 56.

Tel: 82- 510-982

 Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyitott Kapu Hajléktalanok Gondozási Központja

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 2008. január 2.-tól működteti a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központot Kaposvárott.

Intézményünk biztosítja a hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek ellátását. Szakmai programunk kialakításakor figyelembe vettük az érvényben lévő jogszabályokban foglalt előírásokat, a szakmai trendeket, és más, a Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmények gyakorlatát, tapasztalatait is.


A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ célja, hogy a magukat fedélnélkülinek valló személyeket a szociális munka eszközei és módszerei segítségével, a rendelkezésre álló intézményi eszközökkel, szolgáltatásokkal, állapotukhoz igazodóan, a lehető legnagyobb és legsokoldalúbb segítségben részesítse.

Szakmai létszámuk 9 fő, akik rendelkeznek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről határozó szakmai végzettségekkel.


Munkánkat egyénre szabottan, az ügyfelekkel közösen kialakított, elkészített gondozási tervek végrehajtásával segítjük. Az intézményen belül pedig a közösségi élet, a családi, társadalmi-, és a munkakapcsolatok alakításának megszervezésével végezzük. Segítjük az ellátottak hivatalos ügyeinek intézését, javaslatokat készítünk gondozottjainak problémáik megoldására. Önállóan is, és kapcsolataink révén is, igyekszünk megoldani a városban keletkezett, a hajléktalanokat érintő szociális válsághelyzeteket. Egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadást végzünk. Segítjük a hajléktalan emberek és családtagjaik kapcsolatainak javítását. Egész évben működtetünk utcai gondozószolgálatot. A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlásokat, a természetbeni és anyagi támogatásokat közvetítjük ügyfeleinknek. 2008 májusától önálló hajléktalan háziorvosi praxis keretében orvosi ellátást is biztosítunk heti 30 órában.


Az Éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka napi 14 órán át tart nyitva, 18-08-ig. A nyitva tartási időben tisztálkodásra, mosásra és szárításra, kulturálódásra nyugalmas alvásra biztosít lehetőséget a rászorulóknak. E részegységben, négy órában szociális munkás lát el ügyeletet. Az esti órákban vacsora kiegészítést biztosítunk. Külön zárható értékmegőrző szekrény áll minden gondozottunk rendelkezésére. Nagyobb értékeiket elkülönítve tároljuk.


Az Átmeneti szállás 16-08-ig tart nyitva. A napi nyitva tartási időn belül az ellátottak szociális és mentális gondozását is biztosítja. E tevékenység időtartama nem kevesebb, mint a nyitva tartási idő egyharmada. A szociális és mentális gondozást egyéni nyilvántartó lapon rögzítjük, róluk az előírt egységes számítógépes nyilvántartást vezetünk.

Népkonyha a rászorulók számára napi egyszeri meleg étel elfogyasztására ad lehetőséget, szociális munkás elérhetőségével. De biztosítjuk a fürdési, tisztálkodási, mosási, szárítási lehetőségeket is.

Nappali melegedő 10-18-ig tart nyitva. Napközben pihenésre, hasznos időtöltésre (tévé, videó, DVD, játék, olvasás: könyv, újságok, bajnokságok stb.) mosásra, információk szolgáltatásra, ügyintézésre, étkezésre biztosít lehetőséget, együttműködve az utcai szociális szolgálattal. A nappali melegedő működéséhez igazítva tartjuk nyitva az intézmény könyvtárát (közel 4000 kötettel, folyóiratokkal). A könyvtárban a tartózkodás mellett internet-hozzáférést, egyéni hiányosságok leküzdésének pótlását (olvasás, írás gyakorlása) is biztosítjuk. Külön helyiségekben lehetővé tesszük és szervezzük a kiscsoportos beszélgetéseket. A munkaerő-piaci helyzetük megváltoztatása, javítása érdekében tanfolyamokat, speciális igények kielégítését szolgáló foglalkozásokat szervezünk.


Az Utcai szociális szolgálatra kiemelt figyelmet fordít intézményünk. A szervezeti egységek nyitva tartásának idejében is biztosítja az utcai szociális munka során kialakított kapcsolattartási rendet a kliensek, és a segítők között. Minden munkatársunk végez utcai szociális munkát. Célunk az ellátatlan, utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése Kaposvár és Kaposvár Kistérsége területén is. Utcai munkásaink meghirdetett ügyeleti időben, telefonos személyes elérhetőséget biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. A felderítettek "vackairól", folyamatos térképet készítünk. A felderítés az érintettek igényeinek felmérését is tartalmazza.

Ezekre az igényfelmérésekre, valamint szolgálatunk folyamatos és körültekintő működésének eredményének köszönhetően az utcán életvitelszerűen élők számára - folyamatosan - sokféle szolgáltatást hoztunk létre és működtetünk.

Ezek közül a legfontosabbak: A krízisidőszakban minden nap - meghatározott találkozási pontokon - teát és élelmet, illetve egy hétre való ételadományt adunk.(De nyáron, a 25 Cº feletti hőmérséklet esetén ún. Vizesjáratokat működtetünk.) Minusz öt fok alatt naponta kétszer járjuk be a találkozási pontokat, illetve felkeressük - a Vacoktérképünk alapján - a hajléktalan embereket. Minusz tíz fok alatt napi háromszor is bejárjuk a az ismert, felderített helyszíneket. Folyamatosan fürdésre, mosásra biztosítunk lehetőséget az intézményben. Szükség esetén "behozzuk" a hajléktalan embereket az intézménybe.


Külön ún. krízisszobát működtetünk azokra az esetekre, amikor ügyfeleink -állapotuk miatt egyébként - nem vehetnék igénybe az intézmény szolgáltatásait pl. ittasság.

Folyamatosan lehet az utcai szociális szolgálatnál -díjmentesen - hálózsákot kölcsönözni (március 31.-ig), a kölcsönzés lejárta után kitisztittatjuk, hogy ismételten felhasználható legyen. Ugyancsak hetente biztosítjuk az utcán életvitelszerűen tartózkodók részére az ún. heti ellátmányt. Ezt a szolgáltatást az érintettek kérték, mert a város külterületein laknak, nem érnek be naponta a teásjáratainkra. Biztosítjuk az orvosi ellátást, a betegszobát is a rászoruló ügyfeleinknek..


Minden olyan  lehetőséggel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik az utcán élő hajléktalan emberek állapotának elviselését, javítását egész éven keresztül.

Szociális információs szolgálat 24 órán keresztül működik, melynek elsődleges célja krízishelyzetek megoldása, a szolgálatok szervezése, kapcsolattartás más intézményekkel. Tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, folyamatos segítségnyújtás. Kapcsolatot tart a Diszpécserszolgálattal.

Az egyéni esetkezelés során az Etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, a klienseket egyenrangú félként, az emberi méltóságot szem előtt tartva, az önfenntartó képességét erősítve segítjük. Az egyéni esetkezelés alatt a döntéseket közösen hozzuk meg gondozottjainkkal, de a kezdeményezést átengedjük a kliensnek.


Módosítás: ( 2009. november 13. péntek, 10:17 )
 IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak

Országos Igazgatóság hírei